#MHSR

Posúvame hranice podpory podnikania

Zistite, akú podporu môžete od štátu získať, vyfiltrujte si jednotlivé programy podľa svojej situácie

Situácia
 • covid-19
 • e-mobilita
 • energetika
 • export/​internacionalizácia
 • investície/​inovácie
 • podpora podnikania
 • startupy
 • výskum a vývoj
Cieľová skupina
 • fyzické osoby
 • klastre
 • MSP
 • obce
 • veľký podnik
 • všeobecné
Typ podpory
 • grant
 • návratná podpora
 • poradenstvo
 • nefinančná pomoc
 • získavanie obchodných partnerov
 • iné
Realizátor
 • Inovačný fond
 • MH SR
 • SARIO
 • SBA
 • SIEA
 • SIH
Status nástroja
 • existujúci
 • plánovaný
 • výzva uzavretá
Inovačné poukážky IPCEI – NP ZIVSE
Úvery
Dotácia pre priemyselné klastre
Podpora sieťovania podnikov – podpora klastrov v BSK
Podpora sieťovania podnikov – podpora klastrov v regiónoch
Dotácia pre komerčné subjekty v oblasti kultúry
Dotácia pre nepravidelnú autobusovú dopravu
Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu (Iniciatívy EK Catching-up regions v BBSK)
Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu (Iniciatívy EK Catching-up regions v PSK)
Podpora rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (Iniciatíva Catching-up regions v Banskobystrickom kraji)
Podpora rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (Iniciatíva Catching-up regions v Prešovskom kraji)
Inovačné vouchery – MSP
Dotácia na podporu projektov MSP – Smart Cities
Dotácia na podporu spoločných VaV projektov SR – Izrael
Podpora projektov so Seal of Excellence – BSK
Podpora projektov so Seal of Excellence – regióny
Podpora zapájania MSP do programov EÚ – BSK
Podpora zapájania MSP do programov EÚ – regióny
Dotácia na nájomné
Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc
Regionálna investičná pomoc
Podpora IPCEI projektov
Dotácia na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb
Podpora inteligentných inovácií – Priemysel 4.0
Dotácia na nákup elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel
Významné investície
Kompenzácie za cenu elektriny z položky OZE tarify
Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Rozvoj dodávateľských reťazcov a riešenie sourcingových dopytov
Podpora proexportného poradenstva pre MSP
Podpora účasti na podnikateľských misiách v zahraničí a na Slovensku
Poskytovanie konzultácií k verejným schémam podpory zameraných na investičné aktivity
Poskytovanie konzultácií pre nových, ako aj etablovaných investorov
Podpora účasti na veľtrhoch a výstavách v zahraničí
Konzultácie a poradenstvo – vstup na zahraničné trhy
Medzinárodné B2B kooperačné podujatia
On-line databáza siete EEN
Mikropôžičky
Podujatia
Účasť na podujatiach v zahraničí
Konzultácie a poradenstvo – startupy
Stáž do svetových vedecko technologických centier
Účasť na startup podujatiach
Certifikácia klastrových organizácií
Dotácia pre profesionálne športové kluby
Poradenstvo pre podporu kreatívneho priemyslu
Kreatívne vouchre
Inovačné poukážky – NP ZIVSE
Poskytovanie poradenstva v oblasti inovácií
SIHAZ – záručné „antikorona“ programy na poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov MSP čeliacim následkom pandémie:
Úverový nástroj PRSL
Rizikový kapitál pre MSP v rôznych fázach životného cyklu podnikov (seed, growth)
Rizikový kapitál pre MSP v rôznych fázach životného cyklu podnikov (seed, growth)
Rizikový kapitál pre MSP v rôznych fázach životného cyklu podnikov (seed, growth)
SIH antikorona kapitál – program konvertibilných úverov na podporu inovatívnych MSP
Priame investície – rizikový kapitál
Záručný nástroj FLPG
Záručný nástroj FLPG
Záručný nástroj FLPG
Podpora účasti MSP na kooperačných podujatiach na Slovensku
Konzultácie a poradenstvo
Konzultácie – záujemcovia o podnikanie
Teambuildingové aktivity
Inkubátor
Akcelerátor
Coworking
Prototypovanie v Creative Point
Prototypovanie v Creative Point
Konzultácie a poradenstvo – rodinné firmy
Podujatia – rodinné firmy